تبلیغات
تاخداهست،زندگی بایدکرد... - میدانم...
تاریخ : دوشنبه 1393/05/13 | 18:06 | نویسنده : حدیث
هواخواه توام جانا ومیدانم که میدانی
که هم نادیده می بینی وهم ننوشته میخوانی
ملامت گر چه دریابد ز راز عاشق معشوق؟
نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی